Program for Ullern Arbeiderparti 2019 - 2023

Program for valg til Ullern Bydelsutvalg

                           Program – Ullern bydel

EN BYDEL MED PLASS TIL ALLE 

Ullern er en bydel i rivende utvikling. Det bygges nye boliger og anlegges veier og trafikknutepunkter. Vi vil bevare de gode bomiljøene som finnes, og sørge for at den utbyggingen som skjer, skal være i harmoni med de boligene som allerede finnes. Det er innbyggerne, ikke utbyggerne, som skal bestemme utviklingen.   Det er også et mål at Ullern skal være en bydel der ulike grupper, med ulik bakgrunn og ulike ressurser, finner seg til rette.

Ullern Arbeiderparti vil:

* Sikre tilstrekkelig med tomter for barnehager, skoler, park- og grøntområder, torg og andre fellesområder.

* Utvikle et byområde med variert bebyggelse av ulike typer boliger, offentlige bygg og næringslokaler. Dette innebærer også flere kommunale leiligheter, og boliger som gjør at ungdom og folk med vanlige inntekter kan ha råd til å komme inn på boligmarkedet.

* Etablere flere leie-til-eie-prosjekter og Bo-start-prosjekter.

KUNNSKAPSBYEN 

Å tilegne seg kunnskap er stadig viktigere i dagens kompliserte samfunn. Barnehager og undervisningsinstitusjoner er viktige etapper på veien til kunnskapstilegnelse. Det er derfor av stor betydning at bydelen har tilstrekkelig med barnehager og skoler, og at de er av god kvalitet. For innbyggere over skolealder er det viktig at bydelen kan by på livslang læring.

Ullern Arbeiderparti vil:

* Stille faglige og språklige krav til ansatte i barnehagene. Legge til rette for gode arbeidsforhold, slik at det blir kontinuitet blant personalet.

* Arbeide for å få bygd et tilstrekkelig antall nye skoler i tilknytning til bydelens byggeprosjekter.

* Etablere en fullverdig bibliotekfilial på Skøyen.

ARBEID TIL ALLE

Ullern er en bydel med mange arbeidsplasser, og bidrar til en aktiv næringspolitikk i Oslo. For å sikre at unge mennesker kan utnytte den kunnskapen de har tilegnet seg i skolen og få et fotfeste i arbeidslivet,  er det viktig at bydelen og næringslivet samarbeider.

Ullern Arbeiderparti vil:

* Sikre at bydelen etablerer flere lærlingplasser, gjerne i samarbeid med lokale bedrifter.

MILJØHOVEDSTADEN 

Vi er opptatt av at byutviklingen i Ullern skal ivareta innbyggernes behov for et godt miljø, og vil forhindre at bydelen skal reduseres til en støyende trafikkmaskin. Rekreasjons- og fellesområdene – Frognerparken, Kikkutkollen, Den engelske parken, Hoffselva, Lysakerelva, Sollerudstranda og Mærradalen – skal bevares og vedlikeholdes,  til beste for alle.

Ullern Arbeiderparti vil:

* Gjøre veiene mer trafikksikre og fremkommelige for alle beboerne ved å begrense gjennomgangstrafikken i boligområder og lage flere fortauer. Sikre trygge skoleveier i bydelen. Etablere lyskryss og fotgjengeroverganger der hvor det er nødvendig for trafikksikkerheten.

* Bygge flere og bredere sykkelveier og gangstier og begrense fremmedparkeringen ytterligere, gjennom å utvide beboerparkeringen og kreve parkeringsavgift av alle biler som fremmedparkerer, også el-biler.

* Bevare og oppgradere fellesarealene langs Lysakerelva og mot sjøsiden. Oppruste Sollerudstranda til å bli en trygg, trivelig og sikker badeplass for små og store.

* Arbeide for at en ny T-banelinje til Fornebu skal realiseres raskt. Arbeide for å få opprettet tverrforbindelse til Bygdøy. Medvirke til å få hyppigere avganger på Kolsåsbanen. Sørge for støyskjerming langs baner og veier.

* Arbeide for at trafikkavviklingen i Lilleakerkrysset og Smestadkrysset skal bli bedre.

KULTUR OG IDRETT FOR ALLE

Et godt liv  - for både unge og eldre – innebærer mulighet for deltakelse i sosialt liv, idrett og kultur. Manglende kapasitet på idrettshaller, øvingslokaler, verksteder/atelierer og kulturelle møtesteder er en utfordring for bydelen som vi ønsker å gjøre noe med.

Det er viktig å aktivisere beboerne, og Bydel Ullern har vedtatt en frivillighetsmelding. Bydelens frivillige organisasjoner har selv bidratt til å beskrive organisasjonene og etablere en plattform for samarbeid. Vi vil arbeide videre med å utvikle det frivillige arbeidet i bydelen. 

Ullern Arbeiderparti vil:

* Lage en frivillighetspolitikk for bydelen.

* Bygge flerbrukshall ved Smestad skole.

* Sikre fortsatt drift av Stoppestedet og etablere flere rusfrie tilbud av samme type.

* Styrke tilbudet til bydelens seniorsentre og sikre gode tjenester for alle eldre i bydelen.

* Støtte opp om eksisterende kulturtilbud i bydelen og legge til rette for nye kulturtilbud på brukernes premisser. Dette innebærer at alle kan ha råd til å benytte seg av dem,  og at de er tilgjengelige også for brukere med funksjonsnedsettelser.

* Sørge for at alle barn får mulighet til å delta i idrett, fritidsaktiviteter og på AKS, uavhengig av foreldrenes økonomi.

*  Delta i arrangementet Oslo Kulturnatt.

BYEN SOM TAR VARE PÅ DEG

Bydelen vår skal sikre et godt og tilgjengelig tilbud for alle som bor der – både gamle og unge. En viktig del av dette er å utvikle nærmiljøet og sikre at alle opplever trygghet og tilhørighet. Tjenester bydelen yter skal være tilgjengelig for alle.  Grunnleggende velferdstjenester skal ikke kommersialiseres.

Ullern Arbeiderparti vil:

* Øke satsingen på hjemmebaserte tjenester og egnede boformer for de som ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, samtidig som vi sørger for tilstrekkelig med sykehjemsplasser.

* Arbeide for at bydelen blir første ankeinstans for avslag på sykehjemsplass.

* Sørge for at alle beboerrom har eget bad med toalett og dusj.

* Stille faglige og språklige krav til ansatte på sykehjem. Legge til rette for gode arbeidsforhold, slik at det blir kontinuitet i tjenestene og blant personalet.

* Bedre helsesøstertilbudet for bydelens ungdom, bl.a. ved å utvide åpningstidene og samarbeide med nabobydeler, der mange av våre ungdommer går på skole.

Dekke behov for nye fastleger ved å etablere fastlønnede kommunale stillinger for fastleger.

* Sikre god tilgang på nødvendige teknologiske hjelpemidler for eldre, for personer med nedsatt funksjonsevne og for pårørende. Vi vil sørge for god opplæring av personale, brukere og pårørende i bruken av teknologien.

* Tilby alle barselkvinner og nyfødte besøk av helsesøster rett etter hjemkomst fra sykehuset. Alle barn skal få den anbefalte oppfølgingen med kontroller ved 2, 4 og 6 år på helsestasjonen.

* Styrke det psykiske helsetilbudet i bydelen. Styrke rusomsorgen.

* Styrke forebyggende arbeid og oppfølgingen av barn og ungdom, særlig knyttet til rusproblemer og psykisk helse.

DEMOKRATI – DESENTRALISERING – DELTAKELSE

Det har gått 30 år siden Byrådet fra Arbeiderpartiet gjennomførte bydelsreformen som desentraliserte mange av bystyrets funksjoner til bydelene. Bydelsutvalgene fikk beslutningsmyndighet over viktige saker for befolkningen. Administrasjonen ble desentralisert til bydelsadministrasjonen. Beslutninger og gjennomføring av tjenester og tiltak ble flyttet nærmere kommunens innbyggere og lokaldemokratiet fikk en ny vår med sterkere lokalt engasjement og medvirkning i beslutninger og gjennomføring.

Siden den gang har bydelene gradvis fått mindre makt og betydning. Bydeler er slått sammen og administrasjonen av viktige tjenester er blitt sentralisert. Det er på tide å snu denne utviklingen. Bydelsutvalgene må få tilbake makt og myndighet på viktige politikkområder, slik at lokaldemokratiet styrkes og beslutningene tas nærmere innbyggerne.

Ullern Bydel har over 30.000 innbyggere. Den er på størrelse med store kommuner i Norge. Kommunereformen og regionreformen vil føre til at myndighet blir overført fra Stortinget til regionene (fylkeskommuner) og til kommunene. På samme måte må myndighet i Oslo overføres fra Bystyret til Bydelsutvalgene. Det er bare på den måten en kan styrke lokaldemokratiet og innbyggernes mulighet til innflytelse på beslutninger og på gjennomføringen av tiltak og vedtak lokalt.

Den kommunale administrasjon må samtidig desentraliseres til bydelene i takt med overføring av myndighet. Ett viktig element er at bydelsdirektørene må ansettes av bydelsutvalgene og fristilles i forhold til Rådhuset.

Ullern Arbeiderparti vil:

* Styrke lokaldemokratiet ved å overføre myndighet fra Bystyre til Bydelsutvalg.

* Arbeide aktivt for at bydelene skal få styrket sin rolle i behandlingen av og beslutningsprosessen i byutviklingssaker.

* Arbeide for at bydelsdirektørene skal ansettes av bydelsutvalgene.


Bydelsprogram Ullern Arbeiderparti

Bydelsprogram Bydel Ullern

Er du enig med Ullern Arbeiderparti om Program for Ullern Arbeiderparti 2019 - 2023?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!