Fortsatt drift ved og videreutvikling av Ullevål sykehus må sikres!

Forslag til årsmøtet i Oslo Arbeiderparti, vedtatt av styret i Ullern AP

Forslag til årsmøtet i Oslo Arbeiderparti 21.11.20

Fra:  Ullern Ap-lag, enstemmig vedtatt i styremøte 04.11.2020.

Fortsatt drift ved og videreutvikling av Ullevål sykehus må sikres!

Bakgrunn:

«Da koronakrisen traff Norge, kunne regjeringen mobilisere vårt viktigste forsvar: Vår felles helsetjeneste. Verdien er tydelig når vi ser ut i verden. Land med offentlige helsetjenester er klart bedre på å takle epidemier. (…) Koronakrisen kom med en tydelig advarsel: at vi ikke må skusle bort verdien av en helsetjeneste som hjelper alle når krisen rammer.»

Sitatet er hentet fra Ingvild Kjerkols innlegg i Dagsavisen 7. juli i år. Pandemien i 2020 viser at vi trenger sterke og velfungerende offentlige sykehus, der faglige begrunnelser står over snevre bedriftsøkonomiske betraktninger. Det samme må gjelde i spørsmålet om framtidens sykehusstruktur i Oslo. Her må vi særlig være på vakt for å sikre store nok arealer og kapasitet i spesialisthelsetjenesten, ikke bare for framtidens pasienter i en by som stadig vokser, men også for utdanning av framtidens leger, sykepleiere og annet helt  nødvendig fagpersonll og med plass og mennesker til å sikre god forskningsinnsats innen en lang rekke medisinske fagfelt.

Helse Sør-Øst (HSØ) har stått bak utbyggingen av flere sykehus i østlandsområdet, som allerede ved åpningen var for små for nedslagsområdets behov og som har hatt en uhensiktsmessig utforming i forhold til effektiv drift. Med HSØ sine planer for Oslo, som innebærer nedleggelse av Ullevål sykehus og bygging av et kompakt gigantsykehus i høyden på Gaustad, står HSØ i fare for å gjøre samme feil også her i Oslo.

 Nye   Gaustad  må stanses nå, før det gjøres uopprettelig skade på strukturen for de offentlige sykehusene i Oslo. En trinnvis utbygging på Ullevål vil i større grad kunne sikre framtidens behov for lokaler til god pasientbehandling og nye behandlingsformer enn det et nytt storsykehus på Gaustad kan gjøre, der kapasiteten vil være sprengt allerede ved åpningen, og der det ikke er rom for ytterligere utvidelser. Samtidig vil en slik trinnvis utbygging sikre en videreføring av dagens drift på Rikshospitalet og sikre at lands-og regionfunksjoner kan videreføres og videreutvikles og ikke forstyrres av riving av deler av sykehuset , midlertidig flytting av aktiviteter og beliggenhet på en byggeplass i mer enn ti år.

Framtidsrettet sykehusarkitektur har de senere årene dreid vekk fra ideologien som HSØ har brukt som fundament for de siste sykehusutbyggingene i østlandsområdet. Nå mener fagekspertisen på feltet at framtidens sykehus må bygges på tomter med god plass, og at sykehusene må ha kapasitet til å kunne ta imot store mengder pasienter i forbindelse med større ulykker, beredskapssituasjoner, naturkatastrofer og pandemier. Dermed må også gode offentlige sykehus være store og fleksible nok for å kunne møte framtidens behov.

Det er nå på tide å lytte til fagekspertisen og til fagforeningene til tjue tusen ansatte ved Oslos sykehus!

Oslo Arbeiderparti mener at:

- pandemien i 2020 viser store svakheter ved planene om å legge ned Ullevål sykehus og bygge nytt storsykehus på Gaustad, basert på utbygging i høyden på en trang tomt. 

- dagens driftsmodell med seks større lokaliteter for Oslo Universitetssykehus[1] er pr. i dag ikke tilstrekkelig og forsvarlig utredet, med tanke på fortsatt drift og utbygging ved samtlige lokaliteter. 

- fortsatt drift ved og videreutvikling av Ullevål sykehus må sikres som en del av den framtidige sykehusstrukturen i Oslo, som lokalsykehus for store deler av Oslo og med regionale og nasjonale funksjoner som i dag. 

- fagmiljøet innen akuttmedisin og traumebehandling ved Ullevål sykehus, som i dag har ansvaret for tunge, nasjonale oppgaver på sitt felt, skal videreføres som samlet fagmiljø og ikke splittes opp på flere sykehus.

- Rikshospitalet skal videreføres i sin nåværende form som et spesialsykehus for hele landet.

- Aker sykehus gjenreises som lokalsykehus for hele Groruddalen med storbylegevakt. Denne utbyggingen må ikke holdes som gissel for annen utbygging. 

- utbyggingsplanene for Oslos sykehus gjennomføres gradvis og på en slik måte at det ikke oppstår vesentlige eller langvarige brudd i driften, og at det dermed ikke blir nødvendig å gjøre seg avhengig av private helseaktører eller midlertidige bygg i ombyggings- og utbyggingstiden.  

Forslaget er ført i pennen av:

Marit Nybakk, Ole Jacob Kjendlie, Bente Christensen, Stine Haram, Gro Balas og Tove Strand.

[1] fra øst til vest: Aker, Ullevål, Gaustad, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)